Działalno¶ć zawodowa>>>Prace badawcze

    

Prace badawcze 

Lp.

Nazwa projektu

Lata

1.

„Procesy cyfrowej transformacji współczesnych przedsiębiorstw: przyczyny, kierunki, modele”, Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarz±dzania (NBS 73/15)

-   ¬ródło finansowania: ¶rodki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2015-2017

     

2.

„Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim”, Samorz±d Województwa Opolskiego (Lider projektu) w partnerstwie z: Politechnik± Opolsk±, Uniwersytetem Opolskim i Uniwersytetem Mannheim

¬ródło finansowania: projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2014-2015

3.

„Opracowanie systemowego podej¶cia do zrównoważonego rozwoju społeczeństwa informacyjnego – na przykładzie Polski”, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

- ¬ródło finansowania: konkurs OPUS (badania podstawowe), Narodowe Centrum Nauki (projekt badawczy 2011/01/B/HS4/00974)

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2012-2014

4.

„Przedsiębiorstwa jutra – prognozowanie trendów rozwojowych w województwie opolskim”, Politechnika Opolska

- ¬ródło finansowania: projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego (nr umowy POKL.08.01.02-16-013/08-00)

-   Charakter udziału: ekspert badawczy

 

2010

5.

„Integracja marketingu i logistyki – przesłanki, determinanty, przejawy i skutki”, Politechnika Opolska, Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji (NBS-28/09)

-   ¬ródło finansowania: ¶rodki MNiSzW

-   Charakter udziału: wykonawca

 

2009

6.

„Opracowanie metod budowy zintegrowanych systemów informacyjnych wspomagaj±cych funkcjonowanie przedsiębiorstwa”, Politechnika Opolska, Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji (NBS-44/08)

-   ¬ródło finansowania: ¶rodki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2008

7.

„Wykorzystanie technologii informatycznych w przebudowie procesów biznesowych organizacji”, Politechnika Opolska, Wydział Zarz±dzania i Inżynierii Produkcji (NBW-51/01)

-   ¬ródło finansowania: ¶rodki MNiSzW

-   Charakter udziału: kierownik

 

2001-2005