Działalność zawodowa>>>Inne

    

Krajowa działalność ekspercka 

 •  
członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight 2020 (od października 2007),
            
 •  
wpisany na listę asesorów w ramach działania 2.1 – Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz 2.2 – Moduły informacyjne, platformy e-uslug i bazy danych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013,
            
 •  
recenzentów projektów w ramach Poddziałania 1.1.1. i Działania 1.3. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 realizowanych przez Ośrodek Przetwarzania Informacji,
            
 •  
Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (od lutego 2009),
            
 •  
Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach działania 1.4-4.1 "Wsparcie projektów celowych oraz wsparcie wdrożeń wyników prac B+R" (od sierpnia 2009),
            
 •  
Ekspert Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla Działania 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B” (od listopada 2011 do czerwca 2014),            
 
 •  
wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach, 1.2 Infrastruktura B + R, poddziałania 2.1.1. Nowe produkty i usługi oraz poddziałania 2.1.2. Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,         
   
 •  
wpisany do wykazu kandydatów na ekspertów w ramach działania 10.3 E-usługi publiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020,
   
 •  
ocena czterech wniosków o dofinansowanie złożonych w NCBiR w ramach 1/1.1.1/2021 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (lipiec-wrzesień 2021),
         
   
 •  
ocena dwudziestu siedmiu wniosków o dofinansowanie złożonych w PARP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa 6 Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19, działanie 6.2 Wsparcie MŚP w obszarze cyfryzacji - Bony na cyfryzację (luty/marzec 2022),
         
   

Członkostwo towarzystw i stowarzyszeń krajowych

 

 •  
członek oddziału opolskiego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Przewodniczący Rady Naukowej (od 16.06.2015),            
   
 •  
członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Rady Naukowej w kadencji 2015-2019 (od 23.09.2015),            
   
 •  
członek Naukowego Towarzystwa Informatyki Ekonomicznej, członek Rady Naukowej w kadencji 2019-2023 (od 24.10.2019),
            
   

Udział w szkoleniach

 

 •  
udział w, organizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wizycie studyjnej w ramach projektu „Liderzy w zarządzaniu uczelnią” (University of Helsinki – 12-18.01.2020),
            
   
 

Działalność organizacyjna (Politechnika Opolska)

 

 •  
Członek Rady Wydziału na Wydziale Zarządzania i Inżynierii Produkcji Politechniki Opolskiej w kadencji 2002 – 2005,
            
 •  
Członek Komisji ds. Rozwoju Informatycznej Infrastruktury Uczelni Politechniki Opolskiej w kadencji 2002 – 2005,
            
 •  
Członek Komisji ds. Rozwoju Informatycznej Infrastruktury Uczelni Politechniki Opolskiej w kadencji 2005 – 2008,
            
 •  
z-ca dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji (od 1 października 2006 do 30 września 2007),
            
 •  
p.o. dyrektora Instytutu Inżynierii Produkcji (od 1 października 2007 do 30 września 2008),
            
 •  
Członek Rady Wydziału Ekonomii i Zarządzania (od maja 2014 do 30 września 2019),
            
 •  
Kierownik Katedry E-biznesu i Gospodarki Elektronicznej (od 1 października 2014 - nadal),
            
 •  
Członek Senatu Politechniki Opolskiej w kadencji 2012-2016 (od 23 marca 2016 do 31 sierpnia 2016),
 
           
 •  
Dziekan elekt Wydziału Ekonomii i Zarządzania na kadencję 2016-2020 (22 kwietnia 2016),
            
 •  
członek Rady Dziekanów (od 18 lipca 2016-31.08.2020),
            
 •  
Dziekan Wydziału Ekonomii i Zarządzania na kadencję 2016-2020 (od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020),
 
           
 •  
Członek Senatu Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020 (od 1 września 2016 do 31 sierpnia 2020),
            
 •  
Przewodniczący Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów Politechniki Opolskiej w kadencji 2016-2020 (od września 2016 do października 2020),
            
 •  
Członek Uczelnianej Komisji ds. Odznaczeń (od 02.02.2017 do 31.08.2020),
           
 •  
Członek Rady Dydaktycznej na kierunku Ekonomia (2019-2021),
           
 •  
Członek Rady Dydaktycznej na kierunku Zarządzanie (od 1 stycznia 2022,
 
       
   
 •  
Członek Senatu Politechniki Opolskiej w kadencji 2020-2024,
 
         
   
 •  
Członek Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości (przewodniczący Rady do dnia 30 września 2019),